سفر یک روزه دکتر طیبی (رییس جهاد دانشگاهی) به اصفهان

Printer Friendly and PDF
<iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ZGLm4/vt/frame" height="320" width="569" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" ></iframe>