دریافت نسخه الکترونیکی کتاب درآمدی بر گردشگری خلاق شهر اصفهان

Printer Friendly and PDF

دریافت نسخه الکترونیکی کتاب درآمدی بر گردشگری خلاق شهر اصفهان از لینک زیر

http://jdisf.ac.ir/sites/default/files/daramadibargardeshgarikhalagh.pdf